รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 9 เม.ย. 2561

Share

 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม สป.ชั้น 8 พม. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้ 1.ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2560 2.การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามแนวพื้นที่ตะเข็บชายแดนและพื้นที่ที่มีคนต่างด้าวหรือไร้สัญชาติอยู่อาศัยในภาพรวมทุกมิติ 3.แผนการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 4.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้คำปรึกษาและพัฒนาการปฏิบัติงานสหวิชาชีพ 5.รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กประจำปีงบประมาณ 2560 6.ร่างกฏกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ