รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 18 - 31 ตุลาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ยุทธศาสตร์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. ภารกิจ
2. วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ
3. แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ( 2563 - 2565 )
4. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
5. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564
7. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
8. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ