มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน   

1. ประกาศเจตจำนงสุจริต

2. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

3. ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

5. ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ดย.

6. ประกาศข้อบังคับกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ดย.

7. ประกาศมาตราการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตและการป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน

8.1 ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

8.2 มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

9. ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ

10. ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

11. ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียน

12. ประกาศมาตรการควบคุมการเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ

13. ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่่วม

14. ประกาศมาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

15. แนวทางการปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

16. แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี

17. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์ /ข้อร้องเรียนการทุจริต ข้อเสนอแนะ ของ ดย. 2564

1. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น และประกาศเจตจำนงสุจริต ดย.

2. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โปร่งใส” ประจำปี 2564

3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ภารกิจด้านเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ