รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 7957 รายการ
ผู้แทน กรมเด็กเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ในงาน Iconsiam World of Gift

ผู้แทน กรมเด็กเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ในงาน Iconsiam World of Gift

วันที่ 24 ธันวาคม 2564  นายโอภาส  ภูครองนาค ผอ.ศูนย์ประสานงานขับเค

งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564

งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ

ดย.พม. กำหนดยุทธศาสตร์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ดย.พม. กำหนดยุทธศาสตร์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม

พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก

"font-size:14px">"font-family:whitney,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif">พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก

ประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวง

พม. โดยกรมเด็กฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ ชุมชนเฟื้องฟ้าพัฒนา เขตประเวศ

พม. โดยกรมเด็กฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี  รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ ชุมชนเฟื้องฟ้าพัฒนา เขตประเวศ 

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน โดยบ้านพักเด็กเเละครอบครัวจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพเเละหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน โดยบ้านพักเด็กเเละครอบครัวจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพเเละหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564
ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเยาวชน ดย. เยี่ยมชมบูธ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ งาน ICONSIAM WORLD OF GIFTS

ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเยาวชน  ดย. เยี่ยมชมบูธ  จำหน่ายผลิตภัณฑ์  งาน ICONSIAM  WORLD  OF GIFTS
 

วันพฤ

ประชุมคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมแ

ตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14.4627px">เมื่อวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564  นางสาวทัศนาลักษณ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 1

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
กระทรวงการพัฒนาสังคมแ

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านครอบครัวทดแทน

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านครอบครัวทดแทน

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรม

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
เชิญชวนร่วมสร้างแรงบันดาลใจ การเสวนา หัวข้อ “เปิดประตูสู่อาชีพ...พี่นำร่อง น้องเดินตาม” โครงการ YEN-D พี่สอนน้อง คล่องธุรกิจ
เชิญชวนร่วมสร้างแรงบันดาลใจ การเสวนา หัวข้อ “เปิดประตูสู่อาชีพ...พี่นำร่อง น้องเดินตาม” โครงการ YEN-D พี่สอนน้อง คล่องธุรกิจ
พม. ร่วมพัฒนาปราบปรามล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เช