รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

วันที่ของข่าว : 16 ก.ย. 2564 590

Share

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
“ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทั้งหมด 94 ราย  

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
2. กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
3. บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
4. องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 

จำแนกออกเป็น 11 สาขา ดังนี้
1. สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
2. สาขาการศึกษาและวิชาการ
3. สาขากีฬาและนันทนาการ
4. สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
5. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7. สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
8. สาขาศิลปวัฒนธรรม
9. สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม
10. สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม
11. สาขาอาชีพ

#วันเยาวชนแห่งชาติ #20กันยายน
#เยาวชน #กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
#กระทรวงพม.

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211509194945_1.jpgpic_20211509194945_2.jpgpic_20211509194945_3.jpgpic_20211509194946_4.jpgpic_20211509194946_5.jpgpic_20211509194946_6.jpgpic_20211509194946_7.jpgpic_20211509194947_8.jpgpic_20211509194947_9.jpgpic_20211509194947_10.jpgpic_20211509194947_11.jpgpic_20211509194948_12.jpgpic_20211509194948_13.jpgpic_20211509194948_14.jpgpic_20211509194949_15.jpgpic_20211509195007_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ