รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 7/2557

วันที่ของข่าว : 20 ต.ค. 2557 544

Share

       เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์  รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ

กดยช. ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุม สทด ชั้น 2 สท กรุงเทพ ฯ

       สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)ร่วมกับสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนกลไกระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

ด้านเด็ก และเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านเด็กและเยาวชนสนับสนุนและเสริมสร้างพลัง

การพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน โดยใช้ฐานวิชาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีคณะกรรมการสนับสนุน

การดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เป็นคณะขับเคลื่อน

โครงการฯ  มีประเด็นที่สำคัญในการประชุม ดังนี้

     - การประสานงานประเด็นการตั้งครรภ์วัยรุ่น กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ร่าง road map ประเด็นความรุนแรง

     - ร่าง road map ประเด็นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน / ความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชน 

     - ร่าง road map ประเด็นกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว (ปฐมวัยและวัยเรียน)

คลังภาพ (Gallery)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ