รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

รายงานผลการกำหนดราคากลางและกำหนดขอบเขตงานการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารฯ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (บ้านราชวิถี) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 18 มิ.ย. 2564 136

Share

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดขอบเขตงานจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2564  ไตรมาส 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  ภายในวงเงิน 2,221,290.- บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน  2563 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ