รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารฯ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (บ้านราชวิถี) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 18 มิ.ย. 2564 141

Share

ถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาซือฯ เลขที่ 1/2564 ลงวันที่  24 พฤศจิกายน 2563  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.เอส.เอ.โอ ซัพพลาย โดยเสนอราคาต่ำที่สุด เป็นเงิน 1,735,129.46.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์)      

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ