รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

สท.พม.ร่วมกับมูลนิธิเรยูไกจัดประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557 (รอบชิงชนะเลิศ) “ข้าพเจ้าสร้างวินัยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร” ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 7 พ.ย. 2557 511

Share

นางระรินทิพย์  ศิโรรัตน์ ผอ.สท. เป็นประธานมอบรางวัลพร้อม
กล่าวโอวาทให้แก่ผู้เข้าการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน 
ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “ข้าพเจ้าสร้างวินัยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร” 
โดยวัตถุประสงค์โครงการฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้าน
การพูดในที่ชุมชน เสริมสร้างบุคลิกภาพความเป็นผู้นำให้แก่เยาวชน 
เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และตระหนักถึง
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม

ในการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 30 มีผู้ที่เข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ จำนวน 10 คน จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 70 คน
ทั่วประเทศ ซึ่งผลการประกวดได้แก่ 
รางวัลชนะเลิศ 
น.ส.อารียา  พงพันธ์ุ ร.ร.เมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 
น.ส.รัตนาวดี  โยกระโทก ร.ร.บุญวัฒนา จ.นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 
นายกิตติพิสิฐ  เพ็งสูงเนิน ร.ร.บุญวัฒนา จ.นครราชสีมา

 

คลังภาพ (Gallery)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ