รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ครอบครัวยากจน

วันที่ของข่าว : 2 มี.ค. 2564 414

Share

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ครอบครัวยากจน แนะนำภารกิจของหน่วยงาน ประเมินความเดือดร้อน สำรวจความต้องการ สิทธิสวัสดิการที่พึงได้รับ ให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูบุตร การใช้ชีวิตประจำวัน และร่วมกันวางแผนการให้ความช่วยเหลือในอนาคตต่อไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ