รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

16 ต.ค. 2558 : ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๘ ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น สาขาป้องกันโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตในยุคใหม่ และสาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ โรงแรมปริ๊นตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ

14 ต.ค. 2558 : ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำ ระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข่าวเด่น

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน เป็นประธานเปิดการจัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ โรงแรมปริ๊นตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ

3 ต.ค. 2558 : กิจกรรม "นักบิด จิตอาสา" ดินแดง ข่าวเด่น

นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก เป็นประธานเปิดงาน "นักบิด จิตอาสา" ณ สวนสาธารณะ แฟลต 8 ชั้น อาคารชุดดินแดง 3 กรุงเทพ ฯ

19 ก.ย. 2558 : โครงการสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม ข่าวเด่น

โครงการสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการรวมพลัง ความสามัคคี การทำงาน เป็นทีม ความร่วมมือ ช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชน

18 ก.ย. 2558 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียน+3 จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียน+3 “จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพ ฯ

15 ก.ย. 2558 : โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับกรมประชาสัมพันธ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ข่าวเด่น

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายให้ความรู้ "การขับเคลื่อนงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพ ฯ

14 ก.ย. 2558 : งานรวมพลัง...สรรสร้างจากอดีตสู่อนาคตเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชนเป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ "ทิศทางแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศในโครงการต่างๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพ ฯ

9 ก.ย. 2558 : DCY KM DAY 2558

วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสุนทรี พัวเวส รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DAY)

3 ก.ย. 2558 : การประชุมเชิงปฏิ่บัติการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 3 กันยายน2558 ณ โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.กาญจนบุรี นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวมอบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธกรมกิจการเด็กและเยาวชน

29 ส.ค. 2558 : กิจกรรม "นักบิด จิตอาสา" ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช บางซื่อ ข่าวเด่น

เสาร์ที่ 29 สค 58 และ อาทิตย์ที่ 30 สค 58 กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรม "นักบิด จิตอาสา" ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแข่งรถในทาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ณ ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช เขตบางซื่อ กทม.

9 ส.ค. 2558 : งานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 ข่าวเด่น

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานในพิธีปิดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 พร้อมมอบโล่ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด

10 ก.ค. 2558 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย"เด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"ประจำปี 2558 ข่าวเด่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย"เด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"ประจำปี 2558

9 ก.ค. 2558 : กรมกิจการเด็กและเยาวชนติวเข้มผู้ปฏิบัติงานหอพักให้กับเจ้าหน้าที่ พมจ. อปท. ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชนติวเข้มผู้ปฏิบัติงานหอพักให้กับเจ้าหน้าที่ พมจ. อปท. ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558

8 ก.ค. 2558 : โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ผู้ปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังเเละพัสดุ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2558 นายอาทิตย์ เผ่าจินดา เลขานุการกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุระหว่างวันที่ 8 -10 ก.ค.2558 ณ.ห้องแกรนบอลรูมชั้น 8 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

5 ก.ค. 2558 : การคัดเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดการคัดเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ