รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

11 ก.พ. 2564 : เด็กชายพิชิตชัย พันทะวงศ์ ข่าวเด่น

เด็กชายพิชิตชัย พันทะวงศ์ เกิดวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๑ เดือน บิดาชื่อนายบุญรอด มารดาชื่อนางสาววิภาพรรณ สาเหตุเนื่องจากบิดาและมารดาเด็ก ขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี

11 ก.พ. 2564 : เด็กหญิงรัชดา รักไทย ข่าวเด่น

เด็กหญิงรัชดา รักไทย เกิดวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๘ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวลัดดาภรณ์ ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็ก ขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยโรงพยาบาลศิริราช

11 ก.พ. 2564 : เด็กหญิงนพรดา สิทธิ ข่าวเด่น

เด็กหญิงนพรดา สิทธิ เกิดวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๗ เดือน มารดาชื่อนางสาวหญิง ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

11 ก.พ. 2564 : เด็กหญิงกนกชนม์ ฉัตรมงคลบุญ ข่าวเด่น

เด็กหญิงกนกชนม์ ฉัตรมงคลบุญ เกิดวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๒ เดือน บิดาชื่อนายรัชพล มารดาชื่อนางสาวนาตยา สาเหตุเนื่องจากบิดาและมารดาเด็ก ขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

11 ก.พ. 2564 : เด็กชายอธิพงศ์ จันทราเพ็ญ ข่าวเด่น

เด็กชายอธิพงศ์ จันทราเพ็ญ เกิดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๖ เดือน บิดาชื่อนายเอกราช มารดาชื่อนางสาวหนึ่งฤทัย สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

11 ก.พ. 2564 : เด็กชายธนพล ชัยตรีกาล ข่าวเด่น

เด็กชายธนพล ชัยตรีกาล เกิดวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๕ เดือน มารดาชื่อนางสาวทัชชกร ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็กจึงมีความประสงค์ขอฝากเด็กไว้เป็นการชั่วคราวแต่ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

11 ก.พ. 2564 : เด็กชายณัฐกรณ์ สำราญจิตต์ ข่าวเด่น

เด็กชายณัฐกรณ์ สำราญจิตต์ เกิดวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๕ เดือน มารดาชื่อนางสาวจิราพร ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาไม่ได้ประกอบอาชีพ จึงมีความประสงค์ขอฝากเด็กไว้เป็นการชั่วคราวแต่ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

11 ก.พ. 2564 : เด็กชายปัณณธร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายปัณณธร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ โดยไม่ปรากฏหลักฐานใดๆเกี่ยวกับตัวเด็ก เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

11 ก.พ. 2564 : เด็กชายทินกร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายทินกร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย

12 ม.ค. 2564 : เด็กหญิงลลินดา พิมพ์โส ข่าวเด่น

เด็กหญิงลลินดา พิมพ์โส เกิดวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๘ เดือน บิดาชื่อนายนฤพล ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาววรรณา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นำส่งโดยมารดาเด็ก สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็ก ยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อบิดาเด็กได้

12 ม.ค. 2564 : เด็กชายวสิน วันดี ข่าวเด่น

เด็กชายวสิน วันดี เกิดวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายพิสิษฐ์ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวเครือฟ้า เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กต้องโทษ ส่วนมารดาเด็กฝากเด็กไว้ชั่วคราว และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้

12 ม.ค. 2564 : เด็กชายพงศธร สมหวัง ข่าวเด่น

เด็กชายพงศธร สมหวัง เกิดวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๐ เดือน บิดาเด็กชื่อนายอดิศักดิ์ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวกุลธิดา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร สาเหตุเนื่องไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ ประกอบกับญาติเด็กไม่ประสงค์รับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดู

12 ม.ค. 2564 : เด็กชายริวณรงค์ จิกหาญ ข่าวเด่น

เด็กชายริวณรงค์ จิกหาญ เกิดวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๘ เดือน บิดาเด็กชื่อนายคมสันต์ ส่วนมารดาเด็กชื่อ นางสาวประภัสตรา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อบิดาเด็กได้

12 ม.ค. 2564 : เด็กชายฐปนนท์ แสนบุตร ข่าวเด่น

เด็กชายฐปนนท์ แสนบุตร เกิดวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี บิดาเด็กชื่อนายชาญชัย ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวปรารถนา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้

12 ม.ค. 2564 : เด็กชายรพีทร หาดสูง ข่าวเด่น

เด็กชายรพีทร หาดสูง เกิดวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๒ เดือน บิดาเด็กชื่อนายประสงค์ ส่วนมารดาเด็กชื่อ นางสาวกนกวรรณ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดสกลนคร สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กฝากเด็กไว้ชั่วคราว และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ