รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

19 พ.ค. 2564 : เด็กหญิงศุภนัดดา มีโพธิ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงศุภนัดดา มีโพธิ์ เกิดวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๖ เดือน บิดาชื่อนายศุภชัย มารดาชื่อ นางสาวปนัดดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับญาติ ติดตามแล้วไม่พบครอบครัว เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

19 พ.ค. 2564 : เด็กหญิงอุไรพร ละม่อม ข่าวเด่น

เด็กหญิงอุไรพร ละม่อม เกิดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๓ เดือน มารดาชื่อนางสาวกุลวรรณ ส่วนบิดา ไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากครอบครัวฝากเด็กเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นำส่งโดย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

19 พ.ค. 2564 : เด็กหญิงติริคิน ไม่มีนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงติริคิน ไม่มีนามสกุล เกิดวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๔ เดือน บิดาชื่อวิน อ่อง มารดาชื่อ นางสาวคิน เมียต เมียว ลวิน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอด เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

19 พ.ค. 2564 : เด็กหญิงระดา ศรีทยานุพงศ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงระดา ศรีทยานุพงศ์ เกิดวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๙ เดือน มารดาชื่อนางสาวสุภาวรรณ ส่วนบิดา ไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาประสงค์ยกมอบบุตรให้กรมฯ ไม่สามารถติดตามบิดาเด็กได้ เข้ารับการสงเคราะห์ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

19 พ.ค. 2564 : เด็กชายธีรภัทร ดวงขันเพ็ชร ข่าวเด่น

เด็กชายธีรภัทร ดวงขันเพ็ชร เกิดวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๗ เดือน บิดาชื่อนายธีรวัฒน์ มารดาชื่อ นางสาวอรอนงค์ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยงหรือผู้อื่น เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

19 พ.ค. 2564 : เด็กชายดานัย ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายดานัย ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๖ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นำส่งโดย สหทัยมูลนิธิ

19 พ.ค. 2564 : เด็กหญิงวาสนา ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงวาสนา ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ปัจจุบันอายุ ๑๐ ปี ๕ เดือน มารดาชื่อนางสาวสา เกิม ไม่ปรากฏข้อมูลบิดา สาเหตุเนื่องจากมารดาบุญธรรมเสียชีวิต เด็กจึงขาดผู้อุปการะ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

14 พ.ค. 2564 : เด็กชายคณิน จำลอง ข่าวเด่น

เด็กชายคณิน จำลอง เกิดวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๑๐ เดือน มารดาชื่อนางสาวแสงเดือน ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาไม่สามารถให้การอุปการะเด็กได้ จึงขอฝากเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14 พ.ค. 2564 : เด็กชายอภิศฎา แจ่มใจ ข่าวเด่น

เด็กชายอภิศฎา แจ่มใจ เกิดวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๑ เดือน บิดาชื่อนายอภิสิทธิ์ มารดาชื่อนางสาวจารุวรรณ สาเหตุเนื่องจาก ญาติไม่สามารถให้การอุปการะเด็กได้ จึงขอฝากเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ นำส่งโดยเรือนจำกลางสมุทรปราการ

14 พ.ค. 2564 : เด็กชายชัยนน นี ข่าวเด่น

เด็กชายชัยนน นี เกิดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๙ เดือน บิดาชื่อนายนี มารดาชื่อนางลัน สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กเสียชีวิตเด็กไม่มีผู้อุปการะ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

14 พ.ค. 2564 : เด็กชายเอกภพ อนุรัตน์พานิช ข่าวเด่น

เด็กชายเอกภพ อนุรัตน์พานิช เกิดวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๙ เดือน มารดาชื่อนางสาวฝนทิพย์ ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดามีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง จึงขอฝากเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

14 พ.ค. 2564 : เด็กหญิงจิตติมา แก้วทอง ข่าวเด่น

เด็กหญิงจิตติมา แก้วทอง เกิดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน บิดาชื่อนายทองดี มารดาชื่อนางสาวพิกุล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอด เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

14 พ.ค. 2564 : เด็กชายดนัยพร แก้วทอง ข่าวเด่น

เด็กชายดนัยพร แก้วทอง เกิดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน บิดาชื่อนายทองดี มารดาชื่อนางสาวพิกุล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอด เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

14 พ.ค. 2564 : เด็กชายโทมี่ ปักษี ข่าวเด่น

เด็กชายโทมี่ ปักษี เกิดวันที่๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๑ เดือน มารดาชื่อนางสาวน้ำทิพย์ ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยงหรือผู้อื่น เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

25 เม.ย. 2564 : เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทวีปัญญากุล (ชื่อ-สกุล ตั้งให้) ข่าวเด่น

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทวีปัญญากุล (ชื่อ-สกุล ตั้งให้) เกิดประมาณวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ