รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

20 ก.ค. 2564 : เด็กหญิงประกายฟ้า ไม่มีนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงประกายฟ้า ไม่มีนามสกุล เกิดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ปัจจุบันอายุ ๑๔ ปี ๔ เดือน มารดาชื่อนางเพียว ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับญาติ ติดตามแล้วไม่พบครอบครัว เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

20 ก.ค. 2564 : เด็กชายรัชชานนท์ วงค์จันทร์ ข่าวเด่น

เด็กชายรัชชานนท์ วงค์จันทร์ เกิดวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี บิดาชื่อนายลัคกี้ มารดาชื่อนางสาวณัฐมล สาเหตุเนื่องจากมารดาฝากชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

20 ก.ค. 2564 : เด็กหญิงประภัสสร มะปราง ข่าวเด่น

เด็กหญิงประภัสสร มะปราง เกิดวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๑๑ เดือน มารดาชื่อนางสาวปนัดดา ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เข้ารับการสงเคราะห์ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

20 ก.ค. 2564 : เด็กหญิงภรรณศร โพธิ์จันทึก ข่าวเด่น

เด็กหญิงภรรณศร โพธิ์จันทึก เกิดวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๖ เดือน มารดาชื่อนางสาวจันทราพร ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาประสงค์ยกมอบ แต่มารดาไม่มีหลักฐานแสดงตน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

20 ก.ค. 2564 : เด็กชายชยพัทธ์ (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กชายชยพัทธ์ (ชื่อตั้ง) เกิดวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจาก เด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

30 มิ.ย. 2564 : เด็กชายธนากร ทะเลธาร ข่าวเด่น

เด็กชายธนากร ทะเลธาร เกิดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี มารดาชื่อนางสาวชนิภา ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

30 มิ.ย. 2564 : เด็กชายเอกชัย (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กชายเอกชัย (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๑๑ เดือน บิดาชื่อนายต้อม (เสียชีวิต) มารดาชื่อนางสาวมอญ สาเหตุเนื่องจาก มารดาประสงค์ยกมอบบุตรให้กรมฯ โดยเด็ดขาด ไม่สามารถติดตามญาติได้ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยมารดาเด็ก

30 มิ.ย. 2564 : เด็กชายธีรดนย์ วงษ์คำแหง ข่าวเด่น

เด็กชายธีรดนย์ วงษ์คำแหง เกิดวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี มารดาชื่อนางสาวชนิการ์ ส่วนบิดา ไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาประสงค์ฝากบุตรไว้ในความอุปการะเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสระแก้ว

30 มิ.ย. 2564 : เด็กหญิงธัญกรรณ บดีรัฐ ข่าวเด่น

เด็กหญิงธัญกรรณ บดีรัฐ เกิดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๑๐ เดือน บิดาชื่อนายสมัคร มารดาชื่อนางสาวกำไร สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับญาติ ติดตามแล้วไม่พบครอบครัว เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

19 พ.ค. 2564 : เด็กหญิงศุภนัดดา มีโพธิ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงศุภนัดดา มีโพธิ์ เกิดวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๖ เดือน บิดาชื่อนายศุภชัย มารดาชื่อ นางสาวปนัดดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับญาติ ติดตามแล้วไม่พบครอบครัว เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

19 พ.ค. 2564 : เด็กหญิงอุไรพร ละม่อม ข่าวเด่น

เด็กหญิงอุไรพร ละม่อม เกิดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๓ เดือน มารดาชื่อนางสาวกุลวรรณ ส่วนบิดา ไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากครอบครัวฝากเด็กเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นำส่งโดย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

19 พ.ค. 2564 : เด็กหญิงติริคิน ไม่มีนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงติริคิน ไม่มีนามสกุล เกิดวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๔ เดือน บิดาชื่อวิน อ่อง มารดาชื่อ นางสาวคิน เมียต เมียว ลวิน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอด เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

19 พ.ค. 2564 : เด็กหญิงระดา ศรีทยานุพงศ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงระดา ศรีทยานุพงศ์ เกิดวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๙ เดือน มารดาชื่อนางสาวสุภาวรรณ ส่วนบิดา ไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาประสงค์ยกมอบบุตรให้กรมฯ ไม่สามารถติดตามบิดาเด็กได้ เข้ารับการสงเคราะห์ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

19 พ.ค. 2564 : เด็กชายธีรภัทร ดวงขันเพ็ชร ข่าวเด่น

เด็กชายธีรภัทร ดวงขันเพ็ชร เกิดวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๗ เดือน บิดาชื่อนายธีรวัฒน์ มารดาชื่อ นางสาวอรอนงค์ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยงหรือผู้อื่น เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

19 พ.ค. 2564 : เด็กชายดานัย ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายดานัย ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๖ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นำส่งโดย สหทัยมูลนิธิ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ