รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2919

กรมกิจการเด็กและเยาวชนการจัดฝึกอบรมใช้งานระบบฯ ให้กับผู้ดูแลระบบ

วันที่ของกิจกรรม : 11 พ.ย. 2564

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน เป็นการพัฒนาระบบจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว (เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบสถานะการรับบริการของประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมใช้งานระบบฯ ให้กับผู้ดูแลระบบ เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้ใช้งาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง และเจ้าหน้าที่สถานรองรับเด็ก 30 แห่ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

คลังภาพ (Gallery)
12345678910
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ