รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

พม.ดย. จัดกิจกรรมการวิจัยอนาคตการบริหารเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯ

วันที่ของกิจกรรม : 20 ต.ค. 2564

พม.ดย. จัดกิจกรรมการวิจัยอนาคตการบริหารเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯ

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการการศึกษาแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานรองรับเด็กเอกชน ปี 2564 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) การวิจัยอนาคตภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานรองรับเด็กเอกชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่กำกับ ดูแลสถานรองรับเด็กเอกชนสามารถนำผลวิจัยอนาคตภาพไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบาย และออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานรองรับเด็กเอกชน สามารถวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ดีขึ้นต่อไป

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212010104810_1.jpegpic_20212010104811_2.jpegpic_20212010104811_3.jpegpic_20212010104812_4.jpegpic_20212010104812_5.jpeg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 78 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ