รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ดย. เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน สร้างผู้นำการพัฒนาสังคมรุ่นใหม่

วันที่ของกิจกรรม : 22 ก.ค. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดให้มีพิธีเปิดและต้อนรับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน : สร้างผู้นำการพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับ มีนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานจำนวน 5 คน มาจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ระยะเวลาการฝึกงานระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานในครั้งนี้จะได้มีโอกาสเรียนรู้ และเข้าใจสถานการณ์และการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ที่สำคัญจะได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การฝึกงานมาจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบและมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212207110049_1.jpgpic_20212207110049_2.jpgpic_20212207110050_3.jpgpic_20212207110050_4.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 113 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ