รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ดย. จัดประชุมแนวทางการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

วันที่ของกิจกรรม : 22 ก.ค. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ซึ่งมีนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 107 หน่วย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212207102027_1.jpgpic_20212207102027_2.jpgpic_20212207102028_3.jpgpic_20212207102028_4.jpgpic_20212207102029_5.jpgpic_20212207102029_6.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 98 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ