รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » ผลงานวิจัย ดย.

ผลงานวิจัย ดย.

เอกสารทางวิชาการด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2557  (Size 128.02 KB)
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาสมรรถนะระบบที่ปรึกษาให้สภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ประจำปี 2556  (Size 5.73 MB)
รายงานการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2556  (Size 3.46 MB)
รายงานการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก ประจำปี 2556  (Size 154)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร งานวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบให้มีสมรรถนะสูงในการบ ประจำปี 2555  (Size 1.69 MB)
โครงการเสริมสร้างโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ ประจำปี 2555  (Size 727.67 KB)
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสจากประชาคมอาเซียน ประจำปี 2555  (Size 778.38 KB)
งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการมีส่วนร่วม กับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ปี 2555  (Size 83 KB)
ข้อกำหนดในการประเมินความจำเป็นของผู้สูงอายุเพื่อการจัดบริการสวัสดิการสังคม ประจำปี 2554  (Size 778.38 KB)
รายงานวิจัยประเมินมาตรฐานฯหนองตอง ประจำปี 2553  (Size 2.72 MB)
ความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของผู้สูงอายุ ประจำปี 2553  (Size 1.32 MB)
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดสมัชชา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  (Size 78.95 KB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ