รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชน

คำสั่ง

- คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 5/2561
การมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำกับดูแลหน่วยงานในกรม

- คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 6 / 2561
การแต่งตั้งให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการ

- คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 86 / 2559 
การแต่งตั้งให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการ

- คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 155 / 2559 
การแต่งตั้งคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

- คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 726 / 2558 
การแต่งตั้งให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการ
- คำสั่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ 8/2554 
ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คำสั่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ 12 / 2558 
ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 ปรับปรุงคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สท.


DCIO ประจำ ดย. (ปัจจุบัน)


CIO ประจำ ดย. (19 ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562)


CIO ประจำ ดย. (4 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561)


CIO ประจำ ดย. (11 ม.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561)


CIO ประจำ สท.
อำนาจหน้าที่
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของ สท. พ.ศ. 2556 - 2560
แผนการดำเนินงานด้าน ICT ของ สท. ปี 2556
รายงานผลการดำเนินงานด้าน ICT ของ สท. ปี 2556
แผนการดำเนินงานด้าน ICT ของ สท. ปี 2557
แผนการดำเนินงานด้าน ICT ของ ดย. ปี 2558
รายงานผลการดำเนินงานด้าน ICT ของ สท. ปี 2557

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ