รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการ “เสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลการด้านเด็กและเยาวชน”

วันที่ของกิจกรรม : 13 ก.ย. 2561

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลการด้านเด็กและเยาวชน” ภายใต้แนวคิด No Legs No Limits ด้วยมือแห่งรัก” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน และ เด็กนักกีฬาจากโครงการเพชรน้ำหนึ่ง DCY Basketball Team และ DCY Football Team จากบ้านมหาเมฆ และ บ้านมหาราช วิทยากร และ สื่อมวลชน รวม ทั้งหมด 300 คน การจัดโครงการครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จ บรรวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ 1) ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเกิดกำลังใจและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต มีพลังในการปฏิบัติงานต่อไป 2) อยากให้มีการจัดโครงการแบบนี้ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อการพัฒนาความรู้สึก รักในหน้าที่ของตนเอง สรุปความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 87.80%

คลังภาพ (Gallery)
pic_20180111095209_1.PNGpic_20180111095209_2.PNG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ