รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » การรับบุตรบุญธรรมภายในประเทศ

การรับบุตรบุญธรรมภายในประเทศ

แผ่นพับการรับบุตรบุญธรรมภายในประเทศ  (Size 2.84 MB)
หลักฐานการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Size 38 KB)
แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่มาติดต่อกลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ (Size 12.21 KB)
คำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(แบบ บธ.4) (Size 80.5 KB)
บันทึกการรับรองประวัติ (ผู้ขอรับเด็ก) (Size 53 KB)
ขั้นตอนการดำเนินการ (Size 12.7 KB)
หนังสือยินยอมตรวจอาชญากรรมและสภาพจิต (Size 15.05 KB)
บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Size 55 KB)
หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรสของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Size 28 KB)
หนังสือแสดงความเห็นชอบของสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Size 15 KB)
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้มีอำนาจให้ความยินยอม (แบบ บธ.6) (Size 38.5 KB)
หนังสือแสดงความเห็นชอบของบิดาโดยพฤตินัย (Size 14.34 KB)
บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้ความยินยอมของบิดามารดาเด็ก (Size 52 KB)
บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสของบิดามารดาเด็ก (ปค.14) (Size 47 KB)
แบบฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ (Size 36.5 KB)
แบบรายงานการสอบสภาพครอบครัว(แบบ บธ.7) (Size 42.23 KB)
ข้อตกลงการรับเด็กไปทดลองเลี้ยงดู (แบบ บธ.8) (Size 36 KB)
รายงานผลการทดลองเลี้ยงดู (แบบ บธ.9) (Size 15.73 KB)
แบบประเมินผลและรับรองการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Size 22.58 KB)
แบบประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 0- 6 ปี (Size 107 KB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ