รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน หัวข้อ“การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน”

วันที่ของกิจกรรม : 12 พ.ค. 2559

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 กคค. ได้นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน “Child and Youth Friendly City” หัวข้อ“การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน” จากเทศบาลนำร่อง 8 พื้นที่ จำนวน 50 คน นำโดย นางสาวปราณีต คงอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าศึกษาดูงานเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงนโยบายการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของเทศบาลฯ นอกจากนี้ ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ตและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาลและระดับจังหวัด ภายใต้หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน” พร้อมกับนำคณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ณ บ้านชินประชา และชุมชนย่านเมืองเก่า ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ หาดไม้ขาว และหมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน จังหวัดภูเก็ต

คลังภาพ (Gallery)
pic_20161705232052_1.pngpic_20161705232052_2.pngpic_20161705232052_3.pngpic_20161705232053_4.png
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ