รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  

"เด็กและเยาวชนได้รับการจัดสวัสดิการบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน"

 

พันธกิจ

1. พัฒนามาตรการ กลไก และนวัตกรรมในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก

    และครอบครัว ทั้งในสถาบันและในชุมชน

2. บูรณาการการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็ก

    และเยาวชน

3. จัดสวัสดิการ สงเคราะห์ ช่วยเหลือ พัฒนา ฟื้นฟู และเยียวยาเด็กและเยาวชนที่พึงได้รับ

    การช่วยเหลือคุ้มครอง

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและขีดความสามารถบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ