รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ภารกิจ

หน้าที่และภารกิจ

การให้บริการในครอบครัว และชุมชน

 

1. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำรงชีวิตให้ กับเด็กและเยาวชนในด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความภาคภูมิใจ มีระเบียบวินัย มีทักษะในการควบคุมอารมณ์และทักษะในการจัดการกับปัญหา / ความขัดแย้ง การพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผลและความคิดทางบวก การสร้างแรงจูงใจ การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสารที่เหมาะสม และการเสริมสร้างคุณภาพการอยู่ร่วมกัน

 

2. บริการสงเคราะห์เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า (Relief) โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงินทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค ชุดเครื่องแบบนักเรียน และการให้คำปรึกษาแนะนำแก่บิดามารดา ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร

 

3. การส่งเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นแก่เด็กและเยาวชน โดยจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 5 วัน ให้แก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียนระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้เด็ก สามารถมีรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

4. การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตแก่เด็กเร่ร่อน เพื่อฝึกทักษะในการดำรงชีวิตในสังคม กระบวนการคิด การวางแผนทางเลือกในการดำเนินชีวิตของเด็กเร่ร่อนให้สามารถดำรงชีวิตได้ อย่างเด็กทั่วไป

 

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนด้อยโอกาส โดยจัดบริการหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Team) เข้าไปในชุมชนแออัด / สถานประกอบการ / แหล่งก่อสร้าง / ศาสนสถาน เพื่อให้บริการให้แก่เด็กและครอบครัวในรูปแบบกิจกรรม Play and learn ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา ตลอดจนให้การสนับสนุนอาหารเสริม / สื่อพัฒนาการเด็ก ตลอดจนสนับสนุนองค์ความรู้ในการดูแลเด็กให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กในชุมชน

 

6. การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตเด็กและเยาวชนก่อนสู่สังคม โดยการฝึกทักษะการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมให้แก่เด็กในสถาน สงเคราะห์ซึ่งกำลังจะพ้นการอุปการะและสนับสนุนให้เด็กเหล่านี้ได้ออกไปใช้ ชีวิตอยู่ในชุมชนภายนอกสถานสงเคราะห์ เพื่อให้สามารถดูแลและพึ่งพิงตนเองได้ภายหลังพ้นการอุปการะจากสถานสงเคราะห์

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ