รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ประวัติความเป็นมา

ประวัติ

                                  http://dcy.go.th/webnew/uploadimages/bb0a96fbc59f9512f184895021e11706.gif

 

       จากข้อมูลประชากรไทย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2557 มีประชากรทั้งสิ้นรวม 65,124,716 คน เป็นเด็กและเยาวชน 22,034,850 คน หรือร้อยละ 33.83 ของประชากรทั้งประเทศ แบ่งเป็นเด็ก    (อายุต่ำกว่า 18 ปี) จำนวน 14,401,000 คน หรือร้อยละ 22.11 และเยาวชน (อายุระหว่าง 18–25 ปี) จำนวน 7,633,850 คน หรือร้อยละ 11.72 จากข้อมูลสถิติดังกล่าว  จะเห็นได้ว่า ประชากรที่เป็นเด็กและเยาวชนมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับประชากรวัยอื่นๆ ซึ่งประชากรเหล่านี้ จะมีผลต่อความก้าวหน้าของประเทศในอนาคต หากได้รับการดูแลและพัฒนาที่เหมาะสม แต่ด้วยสภาพสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ซับซ้อนรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่สถานการณ์ปัญหาเดิมที่เผชิญอยู่ก็ยังคงซ้ำรอยเดิมอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งปัญหาสุขภาพอนามัย การขาดโอกาสทางการศึกษา การถูกละเลยทอดทิ้งจากพ่อแม่ผู้ปกครอง การตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว และการมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง อยู่ในภาวะเสี่ยง หรือล่อแหลมต่อการเกิดปัญหาต่างๆ ฯลฯ สถานการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่ลดลง แต่กลับมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น พร้อมๆ กับแสดงปรากฏการณ์ ในรูปแบบใหม่ๆที่ยากแก่การจัดการมากขึ้นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน

       กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว  จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ แรกเกิดถึง 18 ปี ที่อยู่ใน ครอบครัวยากจน ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ประพฤติไม่เหมาะสม ถูกทารุณกรรม ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์ รวมทั้งที่ประสบปัญหาอื่นๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีรูปแบบในการให้บริการทั้งในสถาบันและในชุมชน โดยดำเนินงาน ดังนี้

 

การให้บริการในสถาบัน

 

1. สถานสงเคราะห์เด็ก ให้การอุปการะเด็กชาย - หญิง อายุแรกเกิดถึง 18 ปีที่กำพร้า ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวแตกแยก ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่สามารถให้การอุปการะได้อย่างเหมาะสม โดยให้บริการปัจจัย 4 การดูแลรักษาพยาบาล พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ การศึกษา การฝึกอาชีพ  นันทนาการ การติดตามสืบหาครอบครัว การอบรมขัดเกลาด้านจริยธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กในการกลับสู่ครอบครัวและสังคม

 

2. สถานแรกรับเด็ก ให้การอุปการะเด็กชาย - หญิง อายุ 6 - 18 ปี ที่เร่ร่อน ขอทาน ถูกกระทำทารุณกรรม มีปัญหาพฤติกรรม และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เป็นต้น เป็นการรับอุปการะชั่วคราวไม่เกิน 3 เดือน โดยให้บริการปัจจัย 4 และรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก ครอบครัว และบุคคลแวดล้อมเด็ก เพื่อนำมาวิเคราะห์ ตลอดจนกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในด้านการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพต่อไป มีหน่วยงานให้บริการ รวม 2 แห่ง (นนทบุรี และปทุมธานี)

 

3. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ให้การอุปการะเด็กชาย - หญิง อายุระหว่าง 6 - 18 ปี ที่มีปัญหาความประพฤติ เด็กที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม และเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม โดยให้บริการปัจจัย 4 ให้การอุปการะเลี้ยงดู การศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อแก้ไขความประพฤติ บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางสังคมและจิตใจ

 

4. สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก ให้การอุปการะเด็กชาย - หญิง อายุ 6 - 18 ปี ที่ต้องการการดูแลทางด้านบำบัดฟื้นฟูเป็นพิเศษ เช่น เด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ / จิตใจ พฤติกรรมก้าวร้าว มีปัญหาสุขภาพจิต พยายามฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง เป็นต้น โดยให้บริการด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูปรับสภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ด้านการศึกษา การฝึกอบรมอาชีพ ตลอดจนการอบรมแนะแนวตามแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูเด็กแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ยังให้บริการติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือผู้ปกครองและเด็กที่พ้นจากการอุปการะ

 

5. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน ให้การฝึกอาชีพเด็กชาย อายุ 7 - 18 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือผู้ปกครองไม่สามารถให้การอุปการะได้อย่างเหมาะสม โดยให้บริการปัจจัย 4 การศึกษา การฝึกทักษะอาชีพ นันทนาการ และการจัดหางาน เพื่อให้เด็กสามารถ นำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

 

การให้บริการในครอบครัว และชุมชน

 

1. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำรงชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความภาคภูมิใจ มีระเบียบวินัย มีทักษะในการควบคุมอารมณ์และทักษะในการจัดการกับปัญหา / ความขัดแย้ง การพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผลและความคิดทางบวก การสร้างแรงจูงใจ การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสารที่เหมาะสม และการเสริมสร้างคุณภาพการอยู่ร่วมกัน

 

2. บริการสงเคราะห์เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า (Relief) โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงินทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค ชุดเครื่องแบบนักเรียน และการให้คำปรึกษาแนะนำแก่บิดามารดา ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร

 

3. การส่งเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นแก่เด็กและเยาวชน โดยจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 5 วัน ให้แก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียนระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้เด็ก สามารถมีรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

4. การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตแก่เด็กเร่ร่อน เพื่อฝึกทักษะในการดำรงชีวิตในสังคม กระบวนการคิด การวางแผนทางเลือกในการดำเนินชีวิตของเด็กเร่ร่อนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเด็กทั่วไป

 

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนด้อยโอกาส โดยจัดบริการหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Team) เข้าไปในชุมชนแออัด / สถานประกอบการ / แหล่งก่อสร้าง / ศาสนสถาน เพื่อให้บริการให้แก่เด็กและครอบครัวในรูปแบบกิจกรรม Play and learn ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา ตลอดจนให้การสนับสนุนอาหารเสริม / สื่อพัฒนาการเด็ก ตลอดจนสนับสนุนองค์ความรู้ในการดูแลเด็กให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กในชุมชน

 

6. การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตเด็กและเยาวชนก่อนสู่สังคม โดยการฝึกทักษะการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์ซึ่งกำลังจะพ้นการอุปการะและสนับสนุนให้เด็กเหล่านี้ได้ออกไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนภายนอกสถานสงเคราะห์ เพื่อให้สามารถดูแลและพึ่งพิงตนเองได้ภายหลังพ้นการอุปการะจากสถานสงเคราะห์

 

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ