รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายในการวางแผนการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการสื่อออนไลน์

วันที่ของกิจกรรม : 15 ม.ค. 2563

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ สถานพินิจ จ.นครนายก นางปิยะวดี พงศ์ไทย ผอ.ศปอ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายในการวางแผนการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการผลิตสื่อส่งเสริมและปกป้องคุ้ัมครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อป้องกันการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนใน จ.นครนายก

คลังภาพ (Gallery)
การประชุมคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายในการวางแผนการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการสื่อออนไลน์
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ