รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

การของบการจัดอบรมต่างๆ

การของบประมาณจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะขอได้ไหมคับ เนื่องจากกระผมเป็นตัวเเทนของสภาเด็กและเยาวชน ถ้าอยากจะของบประมาณจากหน่วยจาก ดย มาจัดอบรม ยกตัวอย่าง เช่น การจับอบรมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ  การจัดอบรมแกนนำต้านยาเสพติด จะได้ไหมคับ รบกวนอธิบาย และให้คำแนะนำด้วยคับsmileysmileysmileysmiley

ถูกใจ
โดย พุทธชาติ โพสเมื่อ 11 เม.ย. 60 02:36:25

ความคิดเห็นที่1

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สนับสนุนบทบาทและการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างสรรค์สังคม โดยสภาเด็กและเยาวชนจะต้องมีการจัดกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่่ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กำหนด  รวมทั้ง    การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม  ในการทำกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ระดับตำบล/เทศบาล เช่น การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล  และการจัดกิจกรรม      ที่เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจ เป็นปัญหาของสังคม เช่น กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น  ยาเสพติด  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์/อนามัยเจริญพันธุ์ นักสังคม    สงเคราะห์น้อย เป็นต้น

ในกรณีที่สภาเด็กและเยาวชน มีความต้องการขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจาก ดย. จากกองทุนคุ้มครองเด็กฯ ตามเงื่อนไขของกองทุนฯ  

ทั้งนี้ สามารถประสานงานและติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองเด็ก ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 026516675 

และกรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน สามารถประสานงานและติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 026516673, 026516735

 

 

ถูกใจ
0
โดย กลุ่มกิจการสภาและเครือขายเด็กและเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน โพสเมื่อ 27 เม.ย. 60 19:53:40

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ