มาตราการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1. ประกาศเจตจำนงสุจริต

2. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

3. ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. ประกาศนโยบายการให้หรือรับสินบน ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

5. ประกาศนโยบายด้านคว่มโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ดย.

6. ประกาศข้อบังคับกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ดย.

7. ประกาศมาตราการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตและการป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน

8.1 ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

8.2 มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

9. ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ

10. ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

11. ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียน

12. ประกาศมาตรการควบคุมการเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ