รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4640 รายการ
ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็และเยาวชน กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ให้คำปรึกษา เรื่องการปรับเปลี่ยนหลักการโครงการ
ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็และเยาวชน กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ให้คำปรึกษา เรื่องการปรับเปลี่ยนหลักการโครงการ
ให้คำปรึกษา กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
ให้คำปรึกษา เรื่องการจัดทำหนังสือขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการจ่ายเงินสภาเด็กและเยาวชน
ให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประเทศออสเตรเรีย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประเทศออสเตรเรีย
ให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการ กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กยผ.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กยผ.
ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็และเยาวชน กลุ่มการพัฒนาระบบคุ่มครอง
ให้คำปรึกษา การจัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ เรื่องการขับเคลื่อนกิจการหอพัก
ให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่อง การบูรณาการเงินอุดหนุน
ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
ให้คำปรึกษา เรื่องการอนุมัติจัดงานประชุมระหว่างประเทศ
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
ข่าวเด็นประจำวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
ข่าวเด็นประจำวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 เดือน
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายในข

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ