รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4296 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำเยาวชนและการพบปะหารือกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (Youth Interface with ASEAN Leaders)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำเยาวชนและการพบปะหารือกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน
ให้คำปรึกษากองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ให้คำปรึกษา เรื่อง การขอใช้เงินข้ามผลผลิต
ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง และ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
กองคุ้มครองเด็ก ปรึกษาเรื่อง แนวทางการทำงาน และกลุ่มการคลัง ปรึกษาเรื่อง การยืมเงินค่าธรรมเนียมของสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
ปรึกษาเรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ใหคำปรึกษา สำนักงานเลขานุกาารกรม กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่องขอความเห็นชอบใช้เงินและขออนุมัติหลักการโครงการพัฒนาระบบ ศดร.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ระบบปฏิบัตการ Windows 10

สำนักเลขานุการกรม

การใช้งาน Mail Go Thai

สำนักเลขานุการกรม

การใช้งาน Google Form

สำนักเลขานุการกรม

คู่มือการใช้งาน E-book

สำนักเลขานุการกรม

การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop

สำนักเลขานุการกรม

การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator

สำนักเลขานุการกรม

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562
ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำเยาวชนและการพบปะหารือกับผู้นำอาเซ๊ยนในการประชุมสุดยอดอาเซียน
ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำเยาวชนและการพบปะหารือกับผู้นำอาเซ๊ยนในการประชุมสุดยอดอ
ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้าง thailand social expo 2019 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้าง thailand social expo 2019 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยวิธีเฉพาะเ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ