รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3170 รายการ
กิจกรรม "การฝึกอบรมซักซ้อมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย(ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ) ประจำปี 2560
กิจกรรม "การฝึกอบรมซักซ้อมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย(ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ) ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 -

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม ดย.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
งานแถลงข่าว “งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560”
งานแถลงข่าว “งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560”

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

งานแถลงข่าว “งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560”
งานแถลงข่าว “งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560”
รายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง ตอน ”แผ่นดินเดียวกัน”
รายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง ตอน "แผ่นดินเดียวกัน" ณ จังหวัดอุดรธานี ท่านสามารถชมคลิปกิจกรรมได้ตามลิงก์ด้านล่าง https://youtu.be/CTQ4cuR7cJk
แนวทางการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
https://drive.google.com/open?id=0Bx0cg2acUuTkdHZURFJtazczZFU

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน
แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดน
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กเคลื่อนย้ายตามแนวตะเข็บชายแดน เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ดย. ใ้หข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กเคลื่อนย้ายตามแนวตะเข็บชายแดน เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ดย.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จ้างพิมพ์คู่มือและโปสเตอร์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560
จ้างพิมพ์คู่มือและโปสเตอร์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560
จ้างผลิดสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
จ้างผลิดสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนกลาง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนกลาง)
จ้างผลิตสื่อวิทยุประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560
จ้างผลิตสื่อวิทยุประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560
การจัดทำวีดิทัศน์รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการของบกลางเพิ่มเติมสำหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560
การจัดทำวีดิทัศน์รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการของบกลางเพิ่มเติมสำหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค)
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
ทีมไทแคค มือปราบโซเชียลล่าล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ