รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 19 – 30 เมษายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 6592 รายการ
เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

" เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข "
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม

ให้คำปรึกษากองทุนคุ้มครองเด็ก เรื่องการจัดจ้างทำรายงาน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เเละมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2563 (ส่วนกลาง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เเละมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสม
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ดย. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก

ดย. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมก

ประชุมทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.

กรมเด็ก ฯ หารือหลักเกณฑ์คู่มือ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

กรมเด็ก ฯ หารือหลักเกณฑ์คู่มือ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
ดย. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล กองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2564

ดย. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล กองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. กระท

ทำเนียบผู้บริหาร

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

การประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ครั้งที่ 3/2564

การประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ครั้งที่ 3/2564

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. กรมกิจการเด็กและเยา

ตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- 2564 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14.4627px">เมื่อวันที่ 21 - 26 มีนาคม 2564  นางสาวทัศนาลักษณ์

ยกระดับการศึกษาทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการยกระดับสมร

อธิบดีกรมเด็ก ฯ ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม.

อธิบดีกรมเด็ก ฯ ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม.

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
กระทรวงการพ

ประชุมทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพ ฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการ

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ