รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4000 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อ.จอมทอง จังหวัดหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นท
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการนำร่องเพื่อพัฒนานโยบายจัดระบบการคุ้มครองเด็กและสร้างเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชนระยะที่ 2 พื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการนำร่องเพื่อพัฒนานโยบายจัดระบบการคุ้มครองเด็กและสร้างเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชนระยะที่ 2 พ
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561
บริการให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง เรื่อง ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 (ส่วนกลาง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่
ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2561 (ส่วนภูมิภาค)
ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2561 (ส่วนภูมิภาค)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ขอความกรุณาแจ้งรายงานผลการดำเนินงานฯ มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมก
แผ่นพับการรับบุตรบุญธรรมภายในประเทศ

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562
ตรวจสอบด้านการเงินของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
ตรวจสอบด้านการเงินของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างนวัตกรสู่นวัตกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างนวัตกรสู่นวัตกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบด้านการเงินของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
ตรวจสอบด้านการเงินของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2561
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
พลัง 4 ประสานขับเคลื่อนมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
แผ่นพับกลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์
แผ่นพับกลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

แผ่นพับการรับบุตรบุญธรรมภายในประเทศ
การรับบุตรบุญธรรมภายในประเทศ

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ