รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5318 รายการ
การประชุมการป้องกันและช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมการป้องกันและช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอ
วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2563
วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ดย. ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราช
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาและประมวลผลข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาและประมวลผลข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563
ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เราจะผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน
ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เราจะผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน
ตรวจสอบด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม
เมื่อวันที่ 31 ก.ย - 1 ต.ค 2563 นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสาวมนั

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม
เมื่อวันที่ 31 ก.ย - 1 ต.ค 2563 นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสาวมนั
ให้คำปรึกษา การดำเนินการจัดซื้อยา ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ)0405.2/ว115 ลว 27 มี.ค. 2563
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ)0405.2/ว115 ลว 27 มี.ค. 2563 เรื่อง กรณีการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้าง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษา การดำเนินการจัดซื้อยา ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ)0405.2/ว115 ลว 27 มี.ค. 2563
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ)0405.2/ว115 ลว 27 มี.ค. 2563 เรื่อง กรณีการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้าง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดบริเวณด้านนอกให้กับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ตั้งโต๊ะด้านนอกอาคารรับหนังสือ จดหมาย สิ่งของ และพัสดุต่างๆ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด และสถานรองรับในสังกัด 30 แห่ง จัดทำมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยให้เจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิร่าง
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 1 เมษายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 1 เมษายน 2563
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 - เลี่ยง เลี่ยงพื้นที่แออัดคนจำนวนมาก เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยและการเยี่ยมไข้ ใส่หน้าก
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563
กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(กพร.)จัดการประชุมผ่านระบบ vdo conference เรื่องการชี้แจง เรื่อง "มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ดย. กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(กพร.)จัดการประชุมผ่านระบบ vdo conferenc
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพย์รับบริจาคของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี,การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลังของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
การควบคุมวัสดุและสินทรัพย์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ