รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ระเบียบ » ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 (Size 510.32 KB)
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (Size 488.67 KB)
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสถานสงเคราะห์ในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2562 (Size 131.73 KB)
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการสวัสดิการภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (Size 4.42 MB)
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2560 (Size 62.61 KB)
พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (Size 309.66 KB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ