รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ระเบียบ » ระเบียบกระทรวง

ระเบียบกระทรวง

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทะเบียนของกลุ่มเด็ก และเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๐ (Size 50.11 KB)
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประชุมของสภาเด็กและ เยาวชน พ.ศ.๒๕๖๐ (Size 52.32 KB)
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ว่าด้วยการลงโทษเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๘ (Size 116.87 KB)
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย วิธีการให้การสงเคราะห์เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๗ (Size 91.15 KB)
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๘ (Size 57.84 KB)
โครงสร้างกองสวัสดิการเด็กและครอบครัว (กสก.) (Size )
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ