รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ระเบียบ » ระเบียบกระทรวง

ระเบียบกระทรวง

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกากับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ (Size 228.95 KB)
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ว่าด้วยการลงโทษเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๘ (Size 116.87 KB)
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย วิธีการให้การสงเคราะห์เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๗ (Size 91.15 KB)
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๘ (Size 57.84 KB)

Notice: Trying to get property of non-object in /space2/vhosts/opp.go.th/httpdocs/webnew/main/regulation_list.php on line 61
 (Size
Notice: Trying to get property of non-object in /space2/vhosts/opp.go.th/httpdocs/webnew/main/regulation_list.php on line 61
)

Notice: Trying to get property of non-object in /space2/vhosts/opp.go.th/httpdocs/webnew/main/regulation_list.php on line 64

โครงสร้างกองสวัสดิการเด็กและครอบครัว (กสก.) (Size )
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ