รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

สท.สรุปผลการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2557 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 26 พ.ย. 2557

Share

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สป. ๑ ชั้น ๘ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม 
โดยมีผลของการประชุมสรุปได้ดังนี้                                                               
1. เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
2. แต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส. 
3. รับทราบผลการศึกษานิยามผู้สูงอายุ 
4. เห็นชอบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย  
5. มอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ
6. มอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

คลังภาพ (Gallery)
สท.สรุปผลการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2557
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ