รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ของข่าว : 27 ส.ค. 2558

Share

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

คู่มือและการนำเสนอ
คู่มือ ฉบับสมบูรณ์ (PDF)
- PowerPoint สำหรับการบรรยายคู่มือฯ
- VDO PowerPoint สำหรับการบรรยายคู่มือฯ พร้อมเสียงบรรยาย

- ฟอร์มประกอบโครงการ (word)

สื่อประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ PDF
แผ่นพับ PDF (รวมแผ่นหน้าและแผ่นหลังไว้ในไฟล์เดียว)

VTR ประชาสัมพันธ์โครงการ

- เว็บไซต์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

 

 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ