รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3-4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 9 มี.ค. 2564 180

Share

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3-4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน 6,299,300.- บาท(หกล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือทางอีเมลล์ anupong.c@dcy.go.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02 354 7484 -5 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ