รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประชุมคณะอนุกรรมการให้คำปรึกษาและพัฒนาการปฏิบัติงานสหวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ของข่าว : 4 ก.พ. 2564 109

Share

ประชุมคณะอนุกรรมการให้คำปรึกษาและพัฒนาการปฏิบัติงานสหวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้คำปรึกษาและพัฒนาการปฏิบัติงานสหวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้ง ทบทวนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ และพิจารณาการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยมี นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวนิดา เปาอินทร์ นางอุทัยวรรณ แจ่มสุธี นางนันทา ไวคกุล ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.ดย.) ชั้น 3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ