รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การศึกษาเปรียบเทียบตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาเยาวชน กรณีศึกษา : ตัวชี้วัดการพัฒนาเยาวชนในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 กับตัวชี้วัดการพัฒนาเยาวชน จากระดับอาเซียนและระดับโลก

วันที่ของข่าว : 2 ก.พ. 2564 414

Share

การศึกษาเปรียบเทียบตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาเยาวชน กรณีศึกษา : ตัวชี้วัดการพัฒนาเยาวชนในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 กับตัวชี้วัดการพัฒนาเยาวชน จากระดับอาเซียนและระดับโลก

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ