รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

โครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services)

วันที่ของข่าว : 19 ม.ค. 2564 196

Share

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) เพื่อให้ประเทศมีต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ และระบบนามานุกรม ที่ให้ผู้ใช้ข้อมูลทั้งหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุม ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 6 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ