รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

TDRI นำเสนอผลการศึกษาการคำนวณต้นทุนการคุ้มครองเด็ก

วันที่ของข่าว : 18 ม.ค. 2564 163

Share

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเพื่อรับฟังผลการศึกษาการคำนวณต้นทุนการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย โดยมีนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม และนางสาวอุไร เล็กน้อยรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้กองคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับคณะผู้วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เก็บข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้คำนวนต้นทุนในการคุ้มครองเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนำเสนอผลการศึกษาในครั้งนี้ การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ