รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงลลินดา พิมพ์โส ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 12 ม.ค. 2564 94

Share

เด็กหญิงลลินดา พิมพ์โส เกิดวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๘ เดือน บิดาชื่อนายนฤพล ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาววรรณา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นำส่งโดยมารดาเด็ก สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อบิดาเด็กได้ หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ๒/๔๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ