รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ดย.พม. ประชุมเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล พัฒนารูปแบบการคุ้มครองเด็กผ่านระบบสารสนเทศ

วันที่ของข่าว : 14 ธ.ค. 2563 177

Share

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบลและการประชุมระบบสาระสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็กครั้งที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้) โดยมีนางสุภัชชา  สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระบบคุ้มครองเด็กระดับตำบลใน 76 จังหวัด เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับตำบล ระดับจังหวัด ระดับชาติ รวมไปถึงชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานระบบคุ้มครองเด็กระดับตำบลการ  และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (ระบบรับแจ้งเหตุ ระบบการคัดกรองเด็ก ระบบการจัดการรายกรณี ระบบสาระสนเทศผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก ระบบสารสนเทศสวัสดิการคุ้มครองเด็ก และระบบตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ) ให้กับผู้ปฏิบัติเครือข่ายคุ้มครองเด็ก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบสาระสนเทศอย่างทั่วถึงทั้ง 7,774 ตำบล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ