รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

บพด.อุดรธานี ช่วยเหลือเด็ก 3 คน ครอบครัวเลี้ยงดูไม่เหมาะสม

วันที่ของข่าว : 7 ธ.ค. 2563 481

Share

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม เนื่องจากครอบครัวเลี้ยงดูบุตรไม่เหมาะสม มารดาเป็นผู้ป่วยจิตเวช และรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ได้ชี้แจงบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และส่งมารดาเข้ารับการรักษา พร้อมประชุมสหวิชาชีพเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือตามความเบพด.หมาะสมต่อไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ