รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

เด็กและเยาวชนจิตอาสา รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ภายใต้แนวคิด “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 9 ต.ค. 2563 26

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ภายใต้แนวคิด “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา”

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชน จิตอาสา รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน กิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เสริมสร้างความผูกพัน ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สร้างความสามัคคี ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีจิตสำนึกใน การให้และการเป็นอาสาสมัครที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยมีสภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกประสานงานเชื่อมโยงเด็กและเยาวชนในพื้นที่ นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจิตอาสา” โดย วิทยากรจิตอาสา 904 จ.ปทุมธานี ,กล่าวปฏิญาณตน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และในเวลา 10.30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ณ วัดมูลจินดาราม (ทำความสะอาดแพปลา, เก็บขยะบริเวณวัด, ล้างห้องน้ำ, ทำความสะอาดศาลาวัด) กิจกรรมที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงยี่โถ (มอบสื่อการเรียนรู้) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด (กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นนทบุรี, นครนายก) เด็กและเยาวชนในสถานรองรับ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี นักเรียนในสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียง ทหาร และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเด็กและเยาวชน จิตอาสา รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเสียสละและใช้เวลาว่างทำความดีและทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และร่วมแก้ไขปัญหาสังคม นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ