รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ประจำปี 2563

วันที่ของข่าว : 14 ก.ย. 2563

Share

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และ Mrs. Beena Kuttiparambil Chief Adolescent Development and Participation Section (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเสนอประเด็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของเด็กและเยาวชนในการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ และหาแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้านเด็กและเยาวชน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ