รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

การประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาทบทวนและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันที่ของข่าว : 11 ก.ย. 2563

Share

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องช่องนนทรี ชั้น 12 โรงแรมอิสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย โดยร่วมจัดการประชุม “การนำเสนอผลการศึกษาทบทวนและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” โดย นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้นำเสนอผลการศึกษาจากการลงพื้นที่และรับฟังความคิดเห็นเมื่อช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ นำไปวิเคราะห์จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรมเด็กและเยาวชน และได้นำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีประสิทธิภาพ ในประเด็น ด้านการลงทะเบียน การจัดการบัญชีผู้มีสิทธิรับประโยชน์ จัดการระบบร้องเรียน และ ระบบการเบิกจ่าย การตรวจสอบ บูรณาการข้อมูลสำหรับการเบิกจ่าย

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ