รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ยกเลิกการดำเนินโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 22 ก.ค. 2563 44

Share

ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จากวันที่ 20 กรกฎาคม 2563เป็นวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพื่อรอผลการประชุมพิจารณาดำเนินโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 ของผู้แทนสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น นั้น

 มติการประชุม VDO Conference ร่วมกันระหว่างผู้แทนรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น เมื่อวันที่

20 – 21 กรกฎาคม 2563 เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ยังคงมีแนวโน้มการแพร่ระบาดต่อเนื่อง ทั้งผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น ได้ร่วมประชุมปรึกษาแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสำคัญ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าควรระงับการดำเนินงานโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563

ในการนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงขอแจ้งยกเลิกการดำเนินการคัดเลือกและการดำเนินการโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ