รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3

วันที่ของข่าว : 22 มิ.ย. 2563 313

Share

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน จำนวน 4 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2563 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแล พัฒนา และส่งเสริมเด็กและเยาวชน ให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีสัมมาคารวะ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน ให้มีจิตมุ่งบริการและทำงานด้วยความสุข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และพี่เลี้ยงผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์/สถานแรกรับสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คนต่อรุ่น

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ